Ocena przebudowy implantów łąkotkowych, pomiarów ekstruzji łąkotek w USG

Zebrano i przebadano metodą ultrasonograficzną, podczas wizyt kontrolnych po przebytej operacji (średni czas od zabiegu do badania USG wynosił 2,8 roku) dosyć liczną grupę, 35 pacjentów (13 kobiet i 22 mężczyzn) w różnym wieku (18 do 66 lat, średnia wieku wynosiła 41,6), u których przeprowadzono zabiegi artroskopowej rekonstrukcji łąkotek z wykorzystaniem implantów łąkotkowych Actifit®. Zabiegi miały miejsce w latach 2009-2013 w Klinice Lekmed i w Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie. Wszystkie zabiegi zostały przeprowadzone przez tego samego operatora. Wielkość użytych implantów Actifit® była w przedziale od 15 do 70 mm (średnia 43,9 mm), przy czym w grupie kobiet było to od 15 do 60 mm (średnia 42,6 mm), a w grupie mężczyzn w przedziale od 32 do 70 mm (średnia 45,1 mm).

Przy ocenie wielkości ekstruzji łąkotek w USG w kończynach operowanych w celach porównawczych wykorzystano dwie grupy kontrolne. Pierwszą stanowiły zdrowe kończyny pacjentów z grupy badanej, a drugą wybranych 50 pacjentów, którzy zgłosili się w 2015 roku na badanie USG różnych stawów (oprócz kolanowego) w Centrum Medycznym ARNICA w Ciechanowie. W skład tej grupy weszły 34 kobiety (68%) i 16 mężczyzn (32%). Średnia wieku osób w dniu badania USG w grupie kontrolnej wynosiła 45 lat, przy czym najmłodsza osoba miała 18, a najstarsza 66 lat. Osoby te przed badaniem pisemnie potwierdziły, że nie miały wcześniej problemów ze stawami kolanowymi oraz że nie przechodziły operacji tych stawów. U wszystkich badanych w tej grupie, podobnie jak w grupie badanej, przeprowadzono ultrasonografię w trakcie modyfikacji czynnościowej badania dynamicznego, odnotowując pomiary w trzech pozycjach (dwa pomiary w pozycji leżącej, w wyproście i przy zgięciu kończyny do około 90 stopni – bez obciążenia) i trzeci pomiar pod obciążeniem stawu – pacjenci stali na obu nogach (z rozstawieniem stóp w odległości 25-30 cm) – zmierzono w ich przypadku wielkość ekstruzji łąkotek przyśrodkowych i bocznych w obu kończynach (Ryc. 6. i Ryc. 7.).

Badanych z grupy kontrolnej nie zdecydowano się przebadać dodatkowo wykorzystując skale kliniczne KSS, KOOS i EQ-5D, a tym samym nie oceniano u nich poziomu subiektywnych dolegliwości związanych ze stawami kolanowymi i poziomu jakości ich życia w momencie przeprowadzania badania USG. Dodatkowo, z uwagi na to, że dolegliwości związane z innymi chorymi u tych osób stawami mogłyby zaburzyć porównania dotyczące oceny stawów kolanowych w grupie badanej i kontrolnej, w celach porównawczych, przy ocenie jakości życia, wykorzystano wyniki, które uzyskali w kwestionariuszu EQ-5D badani z grupy normalizacyjnej, z grupy wiekowej porównywalnej ze średnią wieku osób w grupie badanej. Zatem, zdecydowano utworzyć jako grupę kontrolną grupę normalizacyjną (Polska). Podstawę do utworzenia tej grupy stanowiły wyniki badania ewaluacyjnego kwestionariusza EQ-5D w warunkach polskich, przeprowadzone przez Golickiego i wsp. w 2008 roku na populacji pacjentów korzystających w leczenia szpitalnego w trzech ośrodkach [28]. Otrzymana w powyższych badaniach próba (n=321) była reprezentatywna dla populacji polskiej pod względem wieku i płci.

W grupie badanej, przed wykonaniem badania USG, pacjenci samodzielnie wypełniali kwestionariusze KSS, KOOS i EUROQOL EQ-5D.

Testy w obu grupach miały charakter badania obserwacyjnego i nieinterwencyjnego, którego celem było zebranie danych do pracy naukowej.

Przedmiotem badań była ocena wszczepionych pacjentom implantów łąkotkowych, zarówno subiektywna – poprzez ocenę echogeniczności łąkotki, a także ocenę jej kształtu po przebudowie, jak również ocena obiektywna – poprzez pomiar wielkości ekstruzji łąkotki. Obydwa rodzaje oceny zostały dokonane w badaniu USG stawu kolanowego.

Drugim elementem, który był przedmiotem analizy w badaniu subiektywnym w USG stawu kolanowego, była ocena unaczynienia łąkotek.

Poziom samopoczucia, związanego z odczuwaniem bólu i subiektywnym odczuciem własnej jakości życia po operacji wszczepienia implantów łąkotkowych, był odnotowywany w trakcie samodzielnego wypełniania przez pacjentów kwestionariuszy KSS, KOOS i EQ-5D (EUROQOL).

Dodaj komentarz

Translate »