REGULAMIN KSZTAŁCENIA

REGULAMIN KSZTAŁCENIA UCZESTNIKÓW (W TYM LEKARZY)

W RAMACH PROWADZENIA KURSÓW Z ULTRASONOGRAFII UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO

PRZEZ NZOZ ARNICA TOMASZ POBOŻY

Sposób organizacji i tryb kształcenia

 1. Wykłady naukowe i zajęcia praktyczne w trakcie każdego kursu trwają zawsze w każdej lokalizacji do 9-18 godzin dydaktycznych.
 2. Kursy są organizowane w Warszawie (z pominieciem kursów doszkalających) wynajmowanych salach konferencyjnych w hotelach, prywatnych placowkach NZOZ lub w przystosowanych do tego obiektach spełniających ogólnie przyjęte standardy.
 3. Kursy mają formę wykładów i zajęć praktycznych, podczas których uczestnicy poznają zagadnienia przedstawiane w formie prezentacji multimedialnej, wykładu i zajęć praktycznych. W trakcie wykładów i zajęć praktycznych uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i przedstawiania sytuacji z własnej praktyki zawodowej.

Prawa i obowiązki uczestników kursów

 1. Dostęp do kursów jest płatny.
 2. Uczestnicy będą rekrutowani poprzez reklamę w mediach branżowych (prasa, portale internetowe), własne strony internetowe (www.tomaszpobozy.pl, www.zawszewruchu.pl i www.usgstawow.pl), imienne zaproszenia przesyłane pocztą oraz e-mailem, ulotki i foldery drukowane oraz elektroniczne.
 3. Warunkiem uczestnictwa w kursach jest przesłanie lub wypełnienie na stronie internetowej wskazanej przez Organizatora poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto Organizatora, podane każdorazowo na w/w druku lub na stronie internetowej – nie później niż w terminie podanym każdorazowo na w/w druku lub na stronie internetowej.
 4. Uczestnik ma zapewnione przerwy wynikające z harmonogramu wydarzenia.
 5. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, za udział w kursie medycznym, lekarz uzyskuje jeden punkt edukacyjny za każdą godzinę zajęć dydaktycznych.
 6. Potwierdzeniem udziału w wydarzeniu organizowanym przez NZOZ ARNICA TOMASZ POBOŻY, jest zaświadczenie wydane po jego zakończeniu przez Organizatora.

Zakres obowiązków wykładowców i Organizatora

 1. Wykładowca jest zobowiązany do punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć.
 2. Wykładowca jest zobowiązany do przedstawiania wiedzy zgodnej z kierunkiem i treścią ulotki informacyjnej, opartej na wiarygodnych danych naukowych oraz zgodnej z aktualnym stanem wiedzy.
 3. Wykładowca jest zobowiązany do uaktualniania swojej wiedzy.
 4. Organizator zobowiązuje się do przekazania za pośrednictwem m.in. swojej strony internetowej wszystkim osobom zainteresowanym poszerzonej oferty zawierającej zagadnienia mające być przedmiotem szkolenia i potencjalne korzyści wynikające z udziału w szkoleniu.
 5. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących zagadnień sz
 6. Organizator zobowiązuje się do należytej staranności w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia wydarzenia.
 7. W sytuacji losowej, w której zaplanowany wcześniej wykładowca nie będzie mógł uczestniczyć w wydarzeniu, Organizator zapewni zastępstwo w postaci wykładowcy z podobnym doświadczeniem i w wykładzie i zajęciach praktycznych w podobnym temacie.

Sposób prowadzenia potwierdzania ukończenia kształcenia

 1. Organizator przewiduje możliwość zadawania pytań zarówno ze strony wykładowcy, jak i uczestników oraz krótkie moderowane dyskusje.
 2. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie uczestnictwa wydane przez Organizatora.
 1. Na zaświadczeniu wyszczególnione są następujące informacje:
 2. imię i nazwisko uczestnika,
 3. tytuł kursu,
 4. data i miejsce kursu,
 5. liczba uzyskanych punktów edukacyjnych,
 6. podstawy prawne uzyskania punktów edukacyjnych,
 7. podpis kierownika.

Wysokość opłat za uczestnictwo w kształceniu

 1. Cena uczestnictwa w kursie jest każdorazowo podawana w materiałach informacyjnych.
 2. Odpłatność za uczestnictwo w kursie obejmuje:
 3. uczestnictwo w wykładach i przewidzianych programem kursy warsztatach,
 4. materiały do notowania,
 5. przerwę/ lunch.
 6. Dojazd, nocleg i ewentualny parking uczestnicy opłacają we własnym zakresie, a Organizator może pomóc uczestnikom w ich zorganizowaniu.

Postanowienia szczegółowe

 1. Organizator zobowiązuje się do przyjęcia zgłoszenia: dokonanego telefonicznie, pocztą lub poprzez e-mail i wpisania osoby na listę oraz przekazania tej osobie w formie ustnej lub pisemnej potrzebnych do dokonania wpłaty danych lub innych informacji o organizowanym wydarzeniu.
 2. Po zarejestrowaniu i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora, osoba zostaje wpisana na listę uczestników.
 3. Tematyka kursów jest określona w reklamach i ulotkach informacyjnych oraz jest zgodna z treścią przedstawioną w Naczelnej/ Okręgowej Izbie Lekarskiej.
 4. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu powyżej 10 dni przed datą jego rozpoczęcia skutkuje zwrotem 50% opłaty rejestracyjnej, natomiast w przypadku rezygnacji w czasie krótszym, wpłacona przez uczestnika kwota nie będzie przez Organizatora zwracana. Wpłacona kwota stanowi wówczas koszty operacyjne związane z przygotowaniem wydarzenia.
 5. Rezygnacja z wydarzenia po wcześniejszym zgłoszeniu wymaga każdorazowo zachowania formy pisemnej. Za datę przyjęcia rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez Organizatora.
 6. W przypadku nieobecności na kursie bez uprzedniego zgłoszenia rezygnacji, koszty uczestnictwa w wydarzeniu nie są przez Organizatora zwracane.
 7. W przypadku odwołania kursu z przyczyn niezależnych lub zbyt niskiej frekwencji, Organizator zobowiązuje się do:
 8. ustnego lub pisemnego powiadomienia osób, które zostały wpisane na listę uczestników,
 9. zwrotu wszelkich wpłaconych kwot bez potrąceń lub zaliczenia ich na najbliższy możliwy kurs o tej samej tematyce,
 10. zaproponowania innego, dogodnego terminu i powiadomienia uczestników.

 

 

 

Translate »