Zabieg wszczepienia sztucznych implantów metodą artroskopową

W badaniu USG, przy ocenie przebudowy 37 implantów Actifit® w naturalną tkankę łąkotkową, stwierdzono w 34 przypadkach efekt całkowitej (29,7%), znacznej (45,9%) bądź umiarkowanej przebudowy (16,2%), co stanowi łącznie 91,8% (Ryc. 8. – Wyk.1.). Zabieg wszczepienia sztucznych implantów metodą artroskopową w technice all-inside, okazał się skutecznym sposobem rekonstrukcji łąkotek w przypadku przeważającej części pacjentów, co potwierdziło badanie stanu łąkotek, które przeprowadzono po 2,8 roku (średnia) od operacji.

Jakość życia oceniana była w kwestionariuszach KOOS, KSS i EQ-5D u 34 na 35 badanych. W kwestionariuszu KOOS, osoby badane uzyskały najwyższy wynik w skali funkcjonowanie w codziennym życiu (średnia 88), a najniższy w skali jakość życia (średnia 56). We wszystkich mierzonych skalach kwestionariusza KOOS średnie wyniki uzyskane w grupie badanej były powyżej 50 pkt.

W skali ból w kwestionariuszu KSS średnia uzyskanych wyników była bardzo wysoka i wynosiła 93 na 100 możliwych, co świadczy o braku dolegliwości bólowych w czasie ruchu i w spoczynku, a ponadto, że zakres ruchu stawu, ocena przykurczu zgięciowego lub wyprostnego oraz ustawienie stawu kolanowego w dniu badania było w osi. Pacjenci byli w stanie przejść dłuższy dystans i nie mieli problemów z wchodzeniem i schodzeniem ze schodów (Tab.1.)

Średnie wyniki w skalach subiektywnych KOOS PAIN (BÓL) KOOS SYMPTOMS (OBJAWY) KOOS ADL (FUNKCJONOWANIE W CODZIENNYM ŻYCIU) KOOS SPORT RECREATION (SPORT, REKREACJA) KOOS QUALITY OF LIFE (JAKOŚĆ ŻYCIA) KSS
Łąkotka boczna 79 72 86 57 55 89
Łąkotka przyśrodkowa 83 75 89 67 57 95
Razem 82 74 88 63 56 93

 

Tab.1. Wyniki średnie subiektywnego poczucia zadowolenia po zabiegach wszczepienia implantów Actifit® w poszczególnych skalach kwestionariusza KOOS i w skali KSS, w podziale na rodzaj operowanej łąkotki

Odpowiadając na pytania zawarte w kwestionariuszu EQ-5D, zdecydowana większość pacjentów (81,18%) określiła stan swojego zdrowia w dniu badania, jako dobry, gdzie występuje brak ograniczeń w zakresie mobilności, samoobsługi, możliwości wykonywania codziennych czynności (praca, nauka, sprzątanie, itp.), dolegliwości bólowych i braku lęku/ depresji (1), rzadziej (18,24%) respondenci wskazywali na to, że mają pewne trudności związane z codziennym funkcjonowaniem (2), a zdecydowanie najrzadziej (0,59%) – na niemożność wykonywania czynności wskazanych w danym pytaniu (3). Wyniki badania jakości życia przy użyciu EQ-5D nie różniły się pomiędzy grupami badaną i kontrolną, poza skalą Anxiety or Depression (niepokój lub obniżenie nastroju). W grupie badanej jej średnia ranga wynosiła 136,9 a w grupie normalizacyjnej (Polska) jej średnia ranga była istotnie większa, równa 183,7; U = 4 264,00; Z = -3,12; p < 0,01.

Wielkość ekstruzji łąkotek, stwierdzana pooperacyjnie, nie miała wpływu na subiektywną ocenę jakości życia pacjentów, po wszczepieniu implantów łąkotkowych.

Badane grupy różniły się istotnie w odniesieniu do stwierdzenia lub nie waskularyzacji we wszczepionych implantach łąkotkowych. W grupie, w której nie zaobserwowano waskularyzacji wartość zmiennej ból w skali KOOS wynosiła 80,0 a w grupie, w której to zjawisko odnotowano, jej wartość była istotnie większa, równa 92,9; t(26,99) = 2,71; p = 0,0115. Podobnie, grupy istotnie się różniły między sobą poziomem zmiennej funkcjonowanie w codziennym życiu w skali KOOS. W grupie, w której nie zaobserwowano waskularyzacji jej wartość wynosiła 86,9 a w grupie, w której to zjawisko odnotowano w USG, jej wartość była istotnie większa, równa 95,9; t(30,82) = 2,5; p = 0,0181.

Nie stwierdzono zależności pomiędzy jakością życia a stroną ciała, po której była operowana łąkotka, wielkością wszczepionego implantu i liczbą szwów użytych do jego fiksacji.

3) Średnie wartości ekstruzji w łąkotkach w grupie badanej i kontrolnej nie przekroczyły 3 mm, poza jedną (ekstruzja łąkotki przyśrodkowej w kończynie operowanej, mierzona pod obciążeniem = 3,1 mm).

Zaobserwowano różnice pomiędzy średnimi wartościami ekstruzji pomiędzy kończyną operowaną i zdrową u pacjentów w grupie badanej, w trzech skrajnych pozycjach badanych, i w zależności od rodzaju łąkotki, gdzie w przypadku kończyny operowanej była ona większa, niż w kończynie zdrowej i podobnie w łąkotce przyśrodkowej w stosunku do łąkotki bocznej (Ryc. 9. – Wyk.2.). Warto jednak odnotować, że ekstruzja łąkotki przyśrodkowej w kończynie operowanej była istotnie mniejsza bez obciążenia (pozycja leżąca, w wyproście i przy zgięciu do 90 stopni), niż pod obciążeniem (w pozycji stojącej) – średnia wartość ekstruzji w wyproście kończyny operowanej łąkotki przyśrodkowej (równa 2,677) była istotnie mniejsza, niż ekstruzja pod obciążeniem tej kończyny dla łąkotki przyśrodkowej (równa 3,350); t(21) = 2,221; p < 0,05 oraz średnia wartość ekstruzji w pozycji zgięcia kończyny operowanej łąkotki przyśrodkowej (równa 2,645) była istotnie mniejsza, niż ekstruzja pod obciążeniem w tej kończynie dla łąkotki przyśrodkowej (równa 3,350); t(21) = 2,563; p < 0,05. Ponadto, zaobserwowano w grupie badanej wiele przypadków, gdzie ekstruzja w kończynie zdrowej była większa, niż w kończynie operowanej, podobnie było też, gdy porównywano wyniki osób z grupy kontrolnej w stosunku do pomiarów ekstruzji w łąkotkach w kończynach operowanych.

Nie stwierdzono, że istnieje zależność polegająca na tym, że wielkość ekstruzji zwiększa się w związku z obciążaniem kończyny.

4) Stwierdzono, że czas który upłynął od zabiegu wszczepienia implantów łąkotkowych do badania stanu przebudowy implantów w USG ma znaczenie dla obserwacji pozytywnych efektów leczenia (współczynnik korelacji ρ Spearmana ρ(33) = 0,34; p = 0,045).

 

Dodaj komentarz

Translate »